GDPR
Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri poskytnutí osobných údajov - Kontaktný formulár

V súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) Vás oboznamujeme s nižšie uvedenými informáciami.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

DERMASON, s. r. o., Borodáčova 3114/4A,  Bratislava - mestská časť Ružinov,  821 03, IČO: 35 884 983,
zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 31635/B
Zodpovedná osoba: Alžbeta Augustínová
Email: recepcia@dermason.sk
Telefonický kontakt
:  +421 (2) 45527116
(ďalej len prevádzkovateľ)

Kategórie dotknutých osôb:

Fyzické osoby, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa s dopytom prostredníctvom kontaktného formuláru prostredníctvom webstránky www.dermason.sk alebo inými prostriedkami.

 

Ktoré osobné údaje spracúvame: sú to základné identifikačné údaje, a to meno, priezvisko, kontaktné údaje e-mailová adresa, telefónne číslo a obsah elektronickej komunikácie.
Zároveň vás upozorňujeme na údaje, ktoré spracúvame automaticky - pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, t.j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, t.j. konkrétnej osobe. Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod). Berte prosím na vedomie, že používame našej na webovej stránke súbory „cookies“. Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy našej webovej stránky. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje o Vás. Prevádzkovateľ získava súbory „cookies“ za účelom a z dôvodu, že zaznamenáva celkový počet návštevníkov webovej stránky prevádzkovateľa v agregovanej forme, čo umožňuje prevádzkovateľovi aktualizovať a zlepšovať webovú stránku prevádzkovateľa a aby lepšie zistil, ako sa využíva táto webová stránka a umožnil lepšiu navigáciu na nej. Cookies napríklad umožňujú prevádzkovateľovi zistiť, či ste jeho webovú stránku už predtým navštívili, alebo ste na tejto stránke po prvýkrát. Upozorňujeme Vás, že odoslaním kontaktného formulára a udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov taktiež udeľujete prevádzkovateľovi súhlas s používaním a získavaním súborov cookies, pričom podľa zákona o elektronických komunikáciách sa za takýto súhlas považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Cookies používame len s Vašim súhlasom. Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti webovej stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude pre Vás zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

 

Účel spracúvania osobných údajov:

V tomto informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru prístupného na webovom sídle prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje pre účely: vybavovania dopytov, ktoré ste mu zaslali, odpovedanie a následná komunikácia s Vami.

 

Právny základ, na základe ktorého spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, t.j. súhlas so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený účel a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia tzv. predzmluvné vzťahy: spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci prevádzkovateľa;  Sprostredkovateľ: Dreams NET, s.r.o. (správa počítačovej siete); A.I.S., s.r.o. (správa domény a webhosting); Websupport, s.r.o. (správa mailhostingu)

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neposkytujeme ďalším subjektom s výnimkou prípadov, kedy nám takú povinnosť ukladajú právne predpisy.

 

Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky.

 

Sú Vaše údaje použité na automatizované rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie ani inú formu automatizovaného rozhodovania.
 

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Vaše osobné údaje prevádzkovateľ bezodkladne vymaže po ukončení komunikácie a predzmluvných vzťahov. V prípade uzatvorenia zmluvy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby v inom informačnom systéme. V prípade neuzatvorenia zmluvy prevádzkovateľ pristúpi k likvidácii osobných údajov bez zbytočného odkladu od ukončenia komunikácie a preukázateľného ukončenia negociačného procesu.

 

Cezhraničný prenos osobných údajov – Neuskutočňuje sa

Odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (právnym základom na spracúvanie niektorých osobných údajov je súhlas alebo výslovný súhlas), takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedených vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

  • Právo na prístup k údajom: Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.
  • Právo na opravu údajov: Máte právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne Vaše osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.
  • Právo na výmaz: Máte právo žiadať, aby prevádzkovateľ ukončil spracúvanie a vymazal všetky osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy používatelia odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali. Upozorňujeme, že aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, prevádzkovateľ nie je povinný Vaše osobné údaje vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa. .
  • Právo na obmedzenie spracúvania: V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Prevádzkovateľ je povinný obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť týchto osobných údajov; alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže prevádzkovateľ spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
  • Právo na prenos: Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.
  • Právo namietať: Máte právo namietať z dôvodov spracúvania Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V takomto prípade nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.
  • Zároveň Vás upozorňujeme, že máte právo požadovať, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Vaše právo zahŕňa právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo vyjadriť Vaše stanovisko a právo napadnúť takéto rozhodnutie. Výnimka z takéhoto práva je možná v prípade ak je rozhodnutie nevyhnuté na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo povolené právom Únie alebo členského štátu alebo založené na výslovnom súhlase.
  • Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.